Algemene voorwaarden

 

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Administratie & Advies Speelman.
Algemeen
Artikel 1
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zodra de opdrachtgever de bijstand van Administratie & advies Speelman heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voorzover hier niet schriftelijk van is afgeweken.
b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:
 Administratie & Advies Speelman: de opdrachtnemer , die de onder artikel 2 aangeduide werkzaamheden namens Administratie en Advies Speelman uitvoert;
 de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van Administratie & Advies Speelman;
 onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Administratie & Advies Speelman te bepalen werkzaamheden die door Administratie & Advies Speelman verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.
Strekking
Artikel 2
a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Administratie & Advies Speelman in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
b. De werkzaamheden van Administratie & Advies Speelman betreffen het adviseren
 naar eigen inzicht van een financiële- en/of salarisadministratie en/of advies ten behoeve van de opdrachtgever, het beoordelen van jaarstukken,  van belastingaangiften of onderdelen daarvan.
c. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Administratie & Advies Speelman gesloten overeenkomsten.
Artikel 3
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Administratie & Advies Speelman de opdracht heeft aanvaard. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door Administratie & Advies Speelman vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door Administratie & Advies Speelman geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.
Verplichtingen Administratie & Advies Speelman
Artikel 4
a. Administratie & Advies Speelman is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voorzover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
b. De wijze waarop de 
werkzaamheden worden verricht dienen, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
c. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
Vertrouwelijk
Artikel 5
Administratie & Advies Speelman verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, vertrouwelijk te behandelen.
Samenwerking met derden
Artikel 6
a. Administratie & Advies Speelman kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.
b. Administratie & Advies Speelman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden, waaronder de onder artikel 6a genoemde deskundigen, worden verricht.
Tekortkomingen van Administratie & Advies Speelman
Artikel 7
a. Administratie & Advies Speelman is tegenover de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van Administratie & Advies Speelman of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan.
b. Indien Administratie & Advies Speelman desalniettemin aansprakelijk mocht zijn jegens opdrachtgever is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste één twaalfde deel van aan de opdrachtgever uitgereikte en door haar betaalde declaraties over de afgelopen twaalf maanden.
Beëindiging / ontbinding / opschorting opdracht
Artikel 8
a. Beide partijen kunnen te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen.
b. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, dat Administratie & Advies Speelman de onderhanden werkzaamheden i
n een zodanige staat kan brengen, dat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met in achtneming van het in artikel 9 van deze voorwaarden bepaalde.
c. De aan Administratie & Advies Speelman gegeven opdracht vervalt niet door het overlijdeen van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn rechtsopvolger.
Artikel 9
Indien de positie van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is Administratie & Advies Speelman te allen tijde bevoegd om:
a. vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen alvorens opdrachtgever met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
b. levering van zijn diensten op te schorten;
c. de desbetreffende overeenkomst geheel of voorzover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een en ander onverminderd de aan Administratie & Advies Speelman toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.
d. indien Administratie & Advies Speelman gebruik maakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is Administratie & Advies Speelman jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.
Aanlevering, levertijd en levering
Artikel 10
Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en Administratie & Advies Speelman geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan Administratie & Advies Speelman, evenals de levering door Administratie & Advies Speelman aan opdrachtgever, op door Administratie & Advies Speelman te bepalen wijze en in een door Administratie & Advies Speelman te bepalen vorm en aantal.
Retentierecht
Artikel 11
Opdrachtgever en Administratie & Advies Speelman komen uitdrukkelijk overeen dat Administratie & Advies Speelman bevoegd is afgifte van zaken, op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan Administratie & Advies Speelman in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.
Algemene bepaling van financiële aard
Artikel 12
Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van Administratie & Advies Speelman vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium.
Declaratie
Artikel 13
Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig gespecificeerd zijn, dat opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.
Reclamering
Artikel 14
a. De reclames dienen schriftelijk binnen 30 dagen na iedere levering of – indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen na zodanige constatering bij Administratie & Advies Speelman te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.
b. Administratie & Advies Speelman deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoet gekomen.
c. Reclames inzake door Administratie & Advies Speelman verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten.
d. Reclames inzake door Administratie & Advies Speelman aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.
Intellectuele eigendom
Artikel 15
Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van Administratie & Advies Speelman afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Administratie & Advies Speelman, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc.. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan Administratie & Advies Speelman voorbehouden.
Betaling
Artikel 16
a. De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
b. Na het verstrijken van de onder lid a genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
c. Na het verstrijken van de in lid a genoemde termijn is de opdrachtgever aan Administratie & Advies Speelman daarnaast verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 40 euro, zonder dat Administratie & Advies Speelman gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.
d. Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal Administratie & Advies Speelman gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging  ingang van tweemaal vierentwintig uur na de datum van verzending, de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van Administratie & Advies Speelman op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.
e. Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op Administratie & Advies Speelman openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van Administratie & Advies Speelman.
Geschillen
Artikel 17
Geschillen, die aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter waar Administratie & Advies Speelman is gevestigd, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard. Op de overeenkomst en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.